Disclaimer

Van de Mheen Foodservices

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Mheen Foodservices.

Bezoekers van de websites van Van de Mheen Foodservices kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Van de Mheen Foodservices aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect onstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Van de Mheen Foodservices op de Van de Mheen Foodservices website gepubliceerde informatie.

No published teasers.